Aktualności

19 kwietnia ruszyła rekrutacja do publicznych przedszkoli. Od 20 kwietnia przyjmowane są również wnioski o przyjęcie do szkół podstawowych

Kliknij, aby polubić InfoFordon.pl na Facebooku
Kliknij, aby polubić czytany artykuł na Facebooku

19 kwietnia ruszyła rekrutacja do publicznych przedszkoli. Od 20 kwietnia przyjmowane są również wnioski o przyjęcie do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto. Rejestracja kandydatów podobnie jak w latach poprzednich, odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI. Dotyczy jedynie dzieci po raz pierwszy zgłaszanych do przedszkoli. Wychowaniem przedszkolnym objęte mogą być dzieci w wieku 3-5 lat (urodzone w latach 2014-2012). Dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2011 roku) muszą zostać objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Składanie wniosku z wykorzystaniem komputera i Internetu:

Po wypełnieniu w systemie informatycznym wniosku o przyjęcie dziecka należy wydrukować wypełniony wniosek i – po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów – złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Składanie wniosku bez wykorzystania komputera i Internetu:

Wniosek należy pobrać w dowolnym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, a następnie po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów złożyć placówce pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor danego przedszkola/szkoły podstawowej.

Wnioski o przyjęcie dziecka należy składać do 4 maja br. (do godz. 23.59). Publikacja list zakwalifikowanych nastąpi 18 maja o godz. 14.00, po czym do 25 maja (do godz. 16.00) rodzice będą mieli czas na potwierdzenie woli posłania dziecka do danej placówki. Listy przyjętych opublikowane zostaną 29 maja o godz. 15.00

. REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do klas pierwszych przyjmowane są: dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2010), które objęte są obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Do szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Obwody szkół podstawowych

Kandydaci spoza obwodu, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do dwóch szkół, a szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły składa się wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Bydgoszczy, a w przypadku niedostania się do żadnej z wybranych szkół system automatycznie zakwalifikuje dziecko do szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń .

Wnioski o przyjęcie dziecka należy składać do 5 maja br. (do godz. 16.00). Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów nastąpi 17 maja o godz. 15.00, po czym do 23 maja (do godz. 16.00) rodzice będą mieli czas na potwierdzenie woli posłania dziecka do danej placówki. Listy przyjętych opublikowane zostaną 25 maja o godz. 12.00. UWAGA! Aby sprawnie i bezproblemowo pracować w elektronicznym systemie wspomagającym nabór, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek, np. Google Chrome.

Komentarze

Tagi

Powiązane artykuły

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker