Aktualności

Integracja w przedszkolu „Bajka”

Niepubliczne Przedszkole ,,Bajka” realizuje założenia edukacji włączającej w myśl idei wspólnego i równego dostępu wszystkich dzieci do wychowania i edukacji. Program jest realizowany niezależnie od ich stanu zdrowia oraz specyficznych potrzeb i ograniczeń.

Celem programu jest stworzenie optymalnego środowiska do stymulacji rozwoju psychofizycznego wszystkich dzieci, w tym także o specjalnych potrzebach edukacyjnych: autyzm, autyzm atypowy, zespół Downa, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawności sprzężone. W tej grupie znajdują się również dzieci niedosłyszące, niedowidzące oraz z innymi niepełnosprawnościami po otrzymaniu pozytywnej opinii komisji rekrutacyjnej. Jest to możliwe przez stopniowe włączanie dzieci do grupy rówieśniczej oraz dzięki realizacji indywidualnego programu terapii, tak by umożliwić im w przyszłości możliwie najpełniejsze włączanie w życie społeczne oraz dalszą edukację. Integracja zakłada objęcie profesjonalną opieką rodzin i dzieci niepełnosprawnych, ale także szerzenie wiedzy i budowanie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności u pełnosprawnych rówieśników. Ideą jest wychowywanie dzieci w duchu tolerancji i szacunku wobec praw innych osób.

O zapisaniu dziecka do grupy rówieśniczej decyduje poziom jego funkcjonowania psychofizycznego. Terapia polega na tym, że podczas pobytu dziecka w Przedszkolu pragniemy zapewnić naszym przedszkolakom jak najlepsze środowisko rozwoju. Jest to możliwe dzięki intensywnemu programowi terapeutycznemu, realizowanego podczas zajęć indywidualnych oraz, o ile to możliwie, w grupie przedszkolnej. Każde dziecko jest pod opieką wykwalifikowanego terapeuty, który po ustaleniu sfer deficytowych oraz jego mocnych stron, czuwa nad przebiegiem procesu edukacyjno-terapeutycznego. W Niepublicznym Przedszkolu ,,Bajka” korzystamy z różnorodnych metod pracy z dzieckiem. Każda z metod dobierana jest indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka, tak by zapewnić mu możliwie największy rozwój. Planowanie procesu terapeutycznego poprzedzone jest wywiadem z rodzicami, obserwacją dziecka oraz konsultacjami terapeuty prowadzącego z zespołem profesjonalistów – nauczycieli, oligofrenopedagogów, terapeutów, terapeuty integracji sensorycznej, neurologopedy i psychologa. Posiadają oni bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, tak by zapewnić najwyższą jakość świadczonych przez siebie usług.

W pracy z dziećmi korzystamy z następujących form terapii:

– Stosowana Analiza Zachowania – terapia behawioralna,

– opieka neurologopedy,

– Integracja sensoryczna (SI),

-terapia polisensoryczna z wykorzystaniem Sali Doświadczania Świata

-Ruch Rozwijający W. Sherborne,

– Metoda Dobrego Startu,

– Metoda Knill’ów

– terapia ręki

– komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)

– kynoterapia

– arteterapia

– bajkoterapia,

– muzykoterapia,

– rzeźba, malarstwo, grafika oraz wiele innych

– gimnastyka korekcyjna

Dodatkowo dzieci uczestniczą w zajęciach na basenie pod opieką wykwalifikowanych instruktorów.

Punkt konsultacyjny

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przy Niepublicznym Przedszkolu ,,Bajka” stworzony został Punkt konsultacyjny, w którym oferujemy bezpłatne konsultacje dla rodziców dzieci nie objętych pomocą terapeutyczną na terenie naszej Placówki. W ramach konsultacji jeden z terapeutów przybliży rodzicom działalność Przedszkola oraz przedstawi ofertę terapeutyczną. W tym samym czasie dziecko będzie pod fachową opieką drugiego terapeuty, który na podstawie obserwacji dziecka, przekaże rodzicom ustne zalecenia do dalszej pracy. Na konsultacje można umawiać się telefonicznie przedszkole „Bajka” nr 52 344 74 90 oraz nr tel.: 721 304 646 – Dorota Pufund, 512 376 545 -Adrianna Zielińska, 664 658 846 -Arleta Torzecka-Duła lub drogą mailową, adres e-mail: info@bajka.bydgoszcz.pl). Istnieje możliwość terapii w godzinach popołudniowych.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Na terenie Niepublicznego Przedszkola ,,Bajka” organizowane są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów w oparciu o różnorodne metody pracy z dzieckiem. Do zakwalifikowania dziecka na zajęcia konieczna jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydana przez zespół orzekający publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Komentarze

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker